Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Průmyslové pračky

Průmyslová pračka Simplex 100-120

Mycí a odmašťovací stoly

Zakázkový mycí sůtl Stabil Inox

Kapaliny a jejich výměny

Dodávka kapalin a jejich výměnný systém

Nýty a nýtovací nářadí

Spojovací materiál a nýtovací nářadí

Širokospektrální odmašťovací prostředek Toren 792-2

Určení:

Odmašťovací prostředek je bezbarvá kapalina charakteristického zápachu. Jedná se o směs silných organických rozpouštědel. Intenzivně rozpouští jak polární, tak nepolární organické znečištění – mastnotu. Používá se pro lokální odmaštění a očištění ploch kovových výrobků a polyolefinů. Všude tam, kde není známo složení nečistot a je požadován vysoký účinek. Současně má dezinfekční vlastnosti. Prostředek neobsahuje sloučeniny halogenů, síry, dusíku, fosforu. Vzhledem ke svojí čistotě je možné jej použít na odmaštění a umytí potravinářských a zdravotnických výrobků a zařízení. (Je ovšem nutno vzít do úvahy, jaký druh znečištění se na výrobku nebo zařízení nachází.) Slouží jako náhrada chlorovaných odmašťovadel (např. perchloru). Rychle se odpařuje. Pro svoji hořlavost není vhodný pro použití v pračkách.

Aplikace:

Kapalina se nanáší na místo, které je zapotřebí odmastit, nástřikem, štětcem, nebo pomocí vhodného savého materiálu (např. hadr). Lze jej použít i ponorovým způsobem. Vzhledem k tomu, že prostředek znečištění pouze rozpouští, nijak ho chemicky nemění, je nutné jej nanášet v nadbytku tak, aby znečištění mohlo odtéct. Vhodné je rozpuštěné nečistoty zachytit a odstranit z povrchu pomocí savého materiálu.

Prostředek se velice rychle odpařuje. Pokud je požadované místo dobře odmaštěno, je povrch po odpaření kapaliny tak čistý, že na něm mohou být prováděny nejnáročnější povrchové úpravy, může přijít do styku s potravinami, být použit v prostorách Správné výrobní praxe, nebo přijít do styku s oxidačními činidly jako je např. kyslík (podmínkou je, že výrobek nebo zařízení jsou určeny pro danou oblast použití).

Upozornění:

Prostředek TOREN 792-2 je hořlavina I. třídy. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Je zapotřebí ho používat jen v dobře větraných prostorách, zabránit kontaktu se zdroji vznícení a provést opatření proti vzniku jisker od elektrostatického náboje. Nutno skladovat mimo dosah zdrojů vznícení.

Při požití může vyvolat poškození plic.

Vzhledem k tomu, že prostředek je silné odmašťovadlo, může vyvolat odmaštění a popraskání kůže. Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, zasažené místo ošetřete reparačním krémem.

Při práci používejte pracovní oděv, ochranné brýle a rukavice odolné ropným látkám. V případě nanášení stříkáním, pokud není zajištěna dobrá ventilace, používejte respirátor s filtrem na organické páry.

Prostředek je toxický pro vodní organizmy. Zabraňte jeho uvolnění do vod. Kapalina i obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Jakmile dojde k odmaštění povrchu výrobku nebo zařízení, je tento povrch náchylný k tvorbě koroze.

Odmašťovadlo napadá gumy a některé plasty.

Účinné látky:

Směs alkánů, alkoholů a acetátů.

Skladování:

Skladujeme v originálních uzavřených obalech mimo dosah zdrojů vznícení.

Likvidace:

Vypotřebovaný prostředek TOREN 792-2 shromažďujte a předejte organizaci oprávněné ze zákona pro likvidaci nebezpečných odpadů.

Exspirace:

2 roky v uzavřeném obalu.

Joomla Templates by Joomla51.com